Αρ. πρόσκλησης 1/2019 Δήμου Δυτικής Λέσβου (01.09.2019)

Κατόπιν της επικύρωσης της εκλογής και της ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ώρα 11:30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν.4555/2018 και 2 του ν.4623/2019, αντίστοιχα, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου Δήμου.


Αρ. πρόσκλησης 1/2019 Δήμου Δυτικής Λέσβου (01.09.2019)