Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ", προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 5.409,62€ πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ βάσει της αριθμ. 27/2019 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε κλειστό φάκελο (όπως αναφέρεται στην αριθμ. 27/2019  συνημμένη τεχν. Μελέτη)   στο  γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Δυτικής Λέσβου  έως και την  Παρασκευή 20-03-2020 και ώρα    11:00   π.μ. Οι προσφορές δύνανται να υποβάλλονται και  με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με ταχυμεταφορέα (courier), επί αποδείξει.


Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη