Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ", προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 4.618,48 € πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ βάσει της αριθμ. 28/2019 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά (όπως αναφέρεται στην αριθμ. 28/2019  συνημμένη τεχν. Μελέτη) σε κλειστό φάκελο  στο  πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου  έως και την  Παρασκευή   20-03-2020 και ώρα    11:30  π.μ. Οι προσφορές δύνανται να υποβάλλονται και  με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με ταχυμεταφορέα (courier), επί αποδείξει.


Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη