Απευθείας ανάθεση Προμήθειας γραφικής ύλης

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 7.773,48€ βάσει της αριθμ.  3/2020 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών) του Δήμου Δυτικής Λέσβου.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά (όπως αναφέρονται στην αριθμ. 3/2020 συνημμένη μελέτη) με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου έως και τις 03-03-2020 και ώρα 13:00 μ.μ.