Ανακοίνωση - Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Δυτικής Λέσβου

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

Εχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) για τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

2. Τη διάταξη της παρ 4 άρθρο 161 του Ν. 3584/07 για την κάλυψη θέσης ειδικού γραμματέα.

3. Τον Μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

5.Την ανάγκη συντονισμού των Δημοτικών Υπηρεσιών.

 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους/ ες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.Αναλυτικά στο συνημμένο έγγραφο .